Reklama

Przyjazny urząd dla mieszkańca

Opublikowano:
Autor:

Przyjazny urząd dla mieszkańca - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Drodzy Mieszkańcy! W tym roku wznowiliśmy rozpoczętą akcję pn. „Urząd przyjazny dla mieszkańca”. Przypomnimy, że celem tej inicjatywy jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego wydziałów i jednostek organizacyjnych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym oraz zapoznanie z zakresem ich obowiązków.

Chcemy pokazać co i gdzie można załatwić w urzędzie, jakie dokumenty należy przygotować, aby sprawnie i szybko uporać się z urzędową procedurą. Przypominamy również, że wszystkie numery telefonów oraz pokojów poszczególnych pracowników wydziałów i jednostek znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej www.powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce „Kontakt”. Sporo cennych informacji znaleźć można, klikając w baner „Dla mieszkańców”, gdzie znajdują się m.in. druki do pobrania z poszczególnych wydziałów oraz dyżury aptek z powiatu kolbuszowskiego. 

W  tej odsłonie akcji „Przyjazny urząd dla mieszkańca” przybliżymy Państwu jednostkę, znajdującą się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a mianowicie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. Czym się ona zajmuje i jaką pomoc można w niej uzyskać, o tym dowiecie się Państwo z poniższej oraz najbliższych publikacji. 

Pomoc osobom niepełnosprawnym, organizacja pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, udzielanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczanie potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby potrzebującej – to tylko niektóre zadania, jakie znajdują się w zakresie obowiązków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. Jednostką kieruje Katarzyna Chudzik, z którą można skontaktować się pod nr. tel. (17) 744 57 18. 

Zakres zadań, jakimi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest bardzo szeroki. Wśród nich wymienić można:

 • pieczę zastępczą, czyli organizację opieki i wsparcia dla dziecka w przypadku, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej. Rodzinna piecza zastępcza może występować pod postacią rodziny zastępczej jak również rodzinnych domów dziecka. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w kolbuszowskiej jednostce pełnią dyżur i są dostępni dla mieszkańców w każdy wtorek i piątek od godziny 7.30 do 15.30 - (17) 744 57 15. Można tam m.in. uzyskać informacje o tym jak zostać rodziną zastępczą. 
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc ofiarom przemocy udzielana jest m.in. poprzez umieszczenie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, którego celem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, spowodowanej np. przemocą w rodzinie. Ośrodek działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w  godzinach jego urzędowania. W sytuacjach ostrego kryzysu istnieje możliwość całodobowego kontaktu z pracownikami OIK pod telefonem interwencyjnym (nr telefonu dostępny jest na stronie PCPR – www.pcpr.kolbuszowa.pl). W ramach działalności OIK udzielane jest również: poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, socjalne, terapeutyczne) dla osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących ją oraz innych osób będących w kryzysie, konsultacje terapeutyczne, porady rodzinne, mediacje małżeńskie, spotkania dla członków rodziny (np. świadków przemocy) oraz porady prawne. Możliwy jest także udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających i wychodzących z przemocy, jak również w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  
 • rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Zadanie to obejmuje refundację kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, takie jak: pieluchomajtki, aparaty słuchowe, cewniki, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne, laski, balkoniki, protezy i inne. Na te przedmioty można uzyskać dofinansowanie, aby je otrzymać należy spełniać poniższe kryteria. 

O dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • jeżeli przeciętny miesięczny dochód tych osób w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art.62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej ważności)
 • fakturę za zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawioną na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, wyszczególniającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wnioskodawcy 
 • kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie
 • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub opiekuna prawnego)
 • w przypadku dzieci akt urodzenia dziecka
 • dowód osobisty wnioskodawcy i osoby upoważnionej (do wglądu).

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można się również starać o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Pomoc finansowa przyznawana jest w oparciu o aktualne, ważne miesiąc zaświadczenie lekarskie, zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej, uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

O tego typu dofinansowanie mogą ubiegać się

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 
 • jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania:

 • wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Złożone wnioski rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań w danym roku.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony: http://pcpr.kolbuszowa.pl/rehabilitacja-spoleczna-osob-niepelnosprawnych/sprzet-rehabilitacyjny.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE