Reklama

Gminy gromadzą sól i piasek - sprawdzamy gotowość do zimy

Opublikowano:
Autor:

Gminy gromadzą sól i piasek - sprawdzamy gotowość do zimy  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Nieprzejezdne drogi, zasypane chodniki i drogowy paraliż - sprawdzamy, czy gminy z terenu naszego powiatu są przygotowane na tegoroczny "atak zimy".

Zarząd Drug Powiatowych zajmuje się odśnieżaniem dróg powiatowych. Traktami gminnymi zajmują się urzędy gmin. Czy samorządy są przygotowane na obfite opady śniegu? 

Mieszkańcy zastanawiają się także, co z chodnikami przyległymi do ich posesji. - Czy mam je odśnieżać, czy nie - zastanawia się nasz Czytelnik, dopytując, czy za zaśnieżony chodnik grozi mandat oraz co z chodnikami, które leżą z dala od zamieszkałych nieruchomości. 

Do kierownika i wójta 

Na terenie gminy Niwiska jest około 57 km dróg do odśnieżania. Jak informuje Stanisław Staroń, pracownik urzędu, na ten sezon gmina zamierza przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg 33 tys. zł. - Odśnieżanie i piaskowanie dróg na terenie naszej gminy wykonujemy systemem gospodarczym, własnymi silami i własnym sprzętem - wyjaśnia. Te obowiązki wykonuje Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach i pracownicy gospodarczy.

Co z chodnikami? Jak nadmienia Staroń, chodniki przyległe do posesji mieszkańcy mają obowiązek odśnieżać we własnym zakresie. - Chodniki , które znajdują się z dala od zabudowań, odśnieżamy we własnym zakresie przez pracowników gospodarczych. W przypadku obfitych opadów śniegu i nieprzejezdnych dróg należy dzwonić do Elżbiety Wróbel, wójta gminy lub do kierownika ZUK-u.

Ciągniki i pługi 

W gminie Cmolas na walkę ze śniegiem i lodem zostało zabezpieczonych 40 tys. zł na 2020 rok. Odśnieżaniem 80 kilometrów tras będzie zajmował się Zakład Usług Komunalnych. Zorganizowane zostaną dyżury uzależnione od występowania opadów śniegu. Cmolaski urząd przyjął piąty standard utrzymania dróg. 

Do walki z zimą ZUK będzie używał m.in. ciągników rolniczych z pługami, posypywarek piasku oraz koparko-ładowarki. Jak informował Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas, na sezon zimowy zgromadzono około 90 ton mieszanki piaskowo-solnej. - Utrzymanie chodników pozostaje w gestii właścicieli działek przylegających. Nasz sprzęt jest formą uzupełniającą, jeżeli chodzi o odśnieżanie chodników - wyjaśnił włodarz.

Zenon Magda, sołtys Kłodzin, dopytywał na ostatniej sesji, czy w sprawie drogi gminnej w Kłodzinach nie można byłoby porozumieć się z Niwiskami. Jak wyjaśnił gospodarz sołectwa, trakt ten leży w bezpośrednim sąsiedztwie z gminą Niwiska i łatwiej mieliby dojeżdżać i odśnieżać go pracownicy z Niwisk. Jest on bardzo krótki. 

Radny Andrzej Zagroba zauważył, że chodniki muszą odśnieżać właściciele przylegających posesji. - Wiele posesji jest zamieszkałe przez osoby starsze lub samotne. Wypadałoby wspomóc ich w tym odśnieżaniu. Przejedzie pług drogą i zaraz ten chodnik zawali. Prośba o rozwagę przy odśnieżaniu - podkreślał przedstawiciel Cmolasu.

Jak wyjaśnił wójt, na Kłodziny pługi dojeżdżają zgodnie z harmonogramem. Zapewnił jednak, że podejmie rozmowy z szefową gminy Niwiska. Dodał również, że mieszkańcy w pilnych sprawach w sezonie zimowym mogą dzwonić do urzędu w godzinach pracy, a później do Krzysztofa Urbana, kierownika ZUK.

Najwięcej dróg

Gmina Majdan Królewski ma najwięcej swoich dróg do odśnieżania. Jest to 166 kilometrów traktów publicznych i wewnętrznych. Planowana kwota, jaką zabezpieczy majdański urząd na zimowe odśnieżanie, to około 50 tys. zł. Wykonawcą tego zadania będzie Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania.

Jak informuje urząd, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązku właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości. Odcinki chodników, które znajdują się z dala od zabudowań lub przylegają do niezamieszkałych nieruchomości, będą odśnieżane przez wykonawcę, jeśli możliwości na to pozwolą.

- Wykonawca odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg gminnych rozpoczyna pracę po otrzymaniu takiej dyspozycji i wykonuje ją w określonym porządku - wyjaśnia nam gmina w odpowiedzi. - Telefony od mieszkańców nie wywołują natychmiastowego efektu odśnieżenia konkretnego odcinka drogi. Zazwyczaj, jeśli występują opady śniegu, to są one widoczne na większym obszarze gminy, niż tylko na jednym określonym odcinku. Nie mniej jednak wykonawca stara się w sposób "elastyczny" realizować powierzone mu zadania - dodaje.

Będą szukać wykonawcy

Jak informuje Monika Stopińska-Pacyna, pracownik UG Raniżów, do odśnieżania w gminie Raniżów jest około 35 km. Planowany koszt zimowego utrzymania traktów to 25 tys. zł.  Gmina nie wybrała jeszcze oferenta, który świadczyłby te usługi, ale planuje w najbliższym czasie zamieścić stosowne ogłoszenie. - Standard odśnieżanie to odśnieżona jezdnia, odśnieżone zaspy oraz co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, odśnieżone place i parkingi - wyjaśnia Stopińska-Pacyna. - W przypadku śliskich nawierzchni, posypywanie nawierzchni, zwłaszcza skrzyżowań z innymi drogami, zatok autostradowych oraz parkingów - wymianie.

Co z chodnikami leżącymi wzdłuż dróg gminnych? Czy mieszkańcy mają bezwzględny obowiązek ich odśnieżania? Mieszkańcy porządkują chodniki zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raniżów. Chodniki znajdujące się z dala od zabudowań będą porządkowane przez pracowników gospodarczych urzędu gminy.

Osobą odpowiedzialną, do której można zadzwonić i alarmować o złej sytuacji na drogach gminnych w Raniżowie, jest Monika Stopińska-Pacyna. 

Kolbuszowa odśnieża 

Zimowe utrzymanie w gminie Kolbuszowa obejmuje drogi gminne, chodniki miejskie, parkingi i place na terenie miasta i gminy Kolbuszowa. Jak czytamy w ogłoszeniu, do zakresu podstawowego należy m.in. dysponowanie odpowiednim sprzętem, kadrą, materiałem do prowadzenia "Akcji zima" w terminie do końca kwietnia 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej, który będzie zajmował się odśnieżaniem, ma również za zadanie rozstawienie skrzyń z mieszanką piaskowo-solną, zabezpieczanie nowych nasadzeń, roślin w pasach zieleni położonych przy ścieżce rowerowej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni ul. 11 Listopada, ul. Jana Pawła II, ul. Szopena w Kolbuszowej przed błotem pośniegowym, sypaną solą.

 Wykonawca ma za zadanie także usuwanie i wywożenie śniegu z ulic, skrzyżowań, chodników, przejść dla pieszych, ciągów pieszo-jezdnych w wypadku wystąpienia znacznych opadów śniegu, kiedy samo zgarnianie śniegu przy pomocy pługów nie gwarantuje zachowania przejezdności. Musi także reagować na interwencję zamawiającego, w tym przypadku urzędu gminy, w terminie do dwóch godzin od momentu zgłoszenia z wyłączeniem sytuacji wystąpienia siły wyższej. 

Nie wszystkie tak samo 

Gmina Kolbuszowa zamierza w pierwszej kolejności odśnieżać łącznie 70 km dróg publicznych. Pozostałe, czyli drogi boczne, osiedlowe i dojazdowe również będą odśnieżane, ale w ostatnim standardzie. Oznacza to, że wykonawca w pierwszej kolejności będzie dbał o główne trakty, a w razie potrzeb odśnieżane będą wszystkie drogi. Do utrzymania ZGKiM ma również place i parkingi oraz około 7,5 km chodników. Odśnieżane mają być trakty gminne także w Kolbuszowej Dolnej, Zarębkach, Weryni, Kłapówce, Nowej Wsi, Świerczowie, Domatkowie, Bukowcu, Przedborzu, Hucie Przedborskiej, Porębach Kupieńskich, Kupnie, Kolbuszowej Górnej i Widełce. Na całość zadania gmina zabezpieczyła 250 tys. zł. 

Jak informuje Elżbieta Lis, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń wzdłuż chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów. Do obowiązków zarządcy drogi należy pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej oraz uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania. Odgarnięty śnieg nie może być skierowany na jezdnię, jedynie zgromadzony na chodniku przy krawężniku. 

Dwie firmy 

Długość dróg gminnych w gminie Dzikowiec wynosi 97,5 km. Jak informuje Henryk Wojdyło, na sezon zimowy 2019/2020 urząd planuje przeznaczyć 30 tys. zł. Do zimowego utrzymania dróg gminnych wybrano dwie firmy, z Kopci oraz z Dzikowca. - Z uwagi na rozległy teren gminy Dzikowiec, w każdej miejscowości jest po kilka przysiółku, wzorem lat ubiegłych dwie firmy położone na przeciwległych krańcach terenu gminy najlepiej się sprawdzają przy utrzymaniu dróg - wyjaśnia Wojdyło. 

Chodniki położone przy ciągach dróg gminnych będą utrzymywane zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Długość tych traktów jest nieduża, stąd gmina dołoży wszelkich starań, aby chodniki były prawidłowo utrzymane - zapewnia przedstawiciel urzędu. - Jeżeli będą miały miejsce nagłe załamania pogody, które będą niosły różne zagrożenia dla mieszkańców, wówczas uruchomiony zostanie odpowiedni sztab kryzysowy, który będzie miał za zadanie koordynowanie utrzymania i przejezdności ciągu dróg na terenie gminy - dodaje Henryk Wojdyło. 
W sprawie odśnieżania dróg należy kontaktować się z:


drogi gminne - gmina Raniżów:
pracownikiem urzędu gminy, Moniką Stopińską - Pacyną, tel. 607 650 804

drogi gminne - gmina Dzikowiec:
urzędem gminy, tel. 17 227 45 08 l
wójtem gminy, tel. 501 322 853

drogi gminne - gmina Majdan Królewski:
urzędem gminy, tel. 15 847 10 73

drogi gminne - gmina Cmolas:
kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych, Krzysztofem Urbanem, tel. 661 916 103

drogi gminne - gmina Kolbuszowa:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej:
Markiem Maciągiem, tel. 603 400 320
Andrzejem Andrysiem, tel. 603 399 797

drogi gminne - gmina Niwiska:
wójt Elżbietą Wróbel, tel. 603 944 166
kierownik ZUK, tel: 695 982 004

drogi powiatowe:
Zarządem Dróg Powiatowych, tel. 17 7445 740 lub 17 744 57 74

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE