Reklama

KOLBUSZOWA. Radca prawny o ZAKAZIE transmisji obrad komisji zdrowia

Opublikowano:
Autor:

KOLBUSZOWA. Radca prawny o ZAKAZIE transmisji obrad komisji zdrowia - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI - Już z samej zasady jawności wynika fakt obowiązku zapewnienia zainteresowanym uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz jego utrwalania za pomocą wszelkich dostępnych środków. W tym jeżeli zainteresowanym są media, które działają w imię i na rzecz społeczeństwa, mają one prawo do transmitowania takich posiedzeń i ich bezpośredniej emisji za pomocą swoich środków przekazu - mówi Agnieszka Fabińska-Preneta, radca prawny.

Radca odnosi się to planów dotyczących zakazu transmisji posiedzenia komisji zdrowia Rady Powiatu Kolbuszowskiego. Piszemy o tym TUTAJ. Jak zaznacza, w żadnym wypadku Statut Powiatu Kolbuszowskiego nie wskazuje na zakaz uczestniczenia lub transmitowania posiedzenia komisji rady.


PONIŻEJ CAŁA OPINII RADCY PRAWNEGO NA TEN TEMAT

Zgodnie z treścią art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 578) tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.
 3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.

Już z samej zasady jawności wynika fakt obowiązku zapewnienia zainteresowanym uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz jego utrwalania za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym jeżeli zainteresowanym są media, które działają w imię i na rzecz społeczeństwa, mają one prawo do transmitowania takich posiedzeń i ich bezpośredniej emisji za pomocą swoich środków przekazu.

Ponadto wynika to z przetoczonej wyżej podstawy prawnej, a także konstytucji – art. 61 który stanowi, że:

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
 3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
 4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Co więcej, zgodnie z art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)tj. z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429)

1.Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232), oraz partie polityczne.

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
 2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. – stanowi o tym art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, która ma pierwszeństwo przed wewnętrznymi uregulowaniami Powiatu.
 3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.
 4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Zgodnie z Art. 20 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Ponadto odnosząc się do Statutu Powiatu Kolbuszowskiego i jego postanowień w zakresie Komisji Rady – brak postanowień w zakresie jawności i braku transmisji wynika jedynie z tego, że Powiat nie nałożył na komisje obowiązku transmitowania takich obrad. Nie oznacza to jednak, że w związku z tym stanowi to podstawę do wyłączenia jawności lub zakazu wstępu lub zakazu transmitowania posiedzeń rady przez wszelkich zainteresowanych obywateli zakresem tych posiedzeń.

Agnieszka Fabińska-Preneta, radca prawny

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE